top of page

may & June 2023

current exhibition

Charline Kervyn
contemporary art gallery

pleasure rooms

ik heb deze kamers gecreëerd waarin verhalen plaatsvinden en leven.

 

 

Patrick (Alsen) Toby is een Belgische kunstenaar die woont en werkt in Brussel.

Hij staat bekend om zijn moderne clair-obscur composities die artistieke tradities en technologie samenvoegen. Hij hanteert de juxtapositie van kleuren, vormen en transparanties met een vreemde voluptueusheid die hij intens en geheimzinnig houdt.

Zijn ruimtelijke en architecturale benadering biedt een werkelijk unieke esthetiek die ons uitnodigt tot een quasi-meditatieve ervaring.

Geïnspireerd door zijn vele reizen en zijn leven als scenograaf, creëert hij zijn geometrische en abstracte werken die herinneren aan zijn levendige, verwarrende, soms gelukkige... en vaak nachtelijke momenten.

Elke compositie is het resultaat van een ontmoeting, een ervaring, een plaats of een feit, maar soms ook van een pure inspiratie, beleden of niet, waarvan hij de oorsprong niet kent, wat hem niet zint.

Tegen alle verwachtingen in blijft hij onderzoeken, schilderen en delen.

 

 

het project chiaroscuro - act 1

 

Is de pure vrucht van zijn verbeelding, zijn sensaties en waarschijnlijk zijn fantasieën. In een clair-obscur sfeer, een onwaarschijnlijke ontmoeting op Paul Deschanel Avenue...

Een crescendo van gevoelens, situaties en vragen doet zich voor in zijn composities.

De botsing van impulsen, de gehechtheid, de versmelting, de liefde, de streling, de ontsnapping, de vergissing, de link, het gedeelde risico, de delicate perversie, de tederheid en het hart altijd op de juiste plaats.

In 8 werken verwoordt hij een ideaal van de liefde met haar ontredderingen en vreugden. Het is aan ieder van ons om onze geest en onze rillingen te laten dwalen.

 

 

pleasure rooms - act 2

 

Na deze eerste geometrische studie geboren uit het idee van een onwaarschijnlijke ontmoeting, bedoeld als "fusional" en tentoongesteld in december 2022, gaat Patrick Toby verder door met zijn nieuwe collectie "Pleasure Rooms" uitdrukking te geven aan de intense uitbreidingen van fusional love.

Een zintuiglijke en sensuele reis, van de ene kamer naar de andere, van de ene ervaring naar de andere, om te durven, af te wijken en elkaar te bedwelmen.

Patrick roept ons op of stuurt ons terug naar onze eigen liefdesgeheimen, naar onze tangentiële genoegens, ... laat ons dronken worden en ons inbeelden dat onze lichamen zweten in deze mysterieuze kamers.

 

De afbeelding van het fusiepaar wordt op elk kunstwerk gesymboliseerd door een assemblage van gradaties van rechthoeken in warme en diepe tinten van oranje tot rood.

kunstwerken

Beperkte oplage van slechts zes stuks plus twee artist's proofs.

De koper kan kiezen uit verschillende formaten tot twee meter.

Elk kunstwerk kan ook worden afgewerkt met drie lagen epoxyvernis.

 

Elk kunstwerk gaat vergezeld van een certificaat van echtheid en een speciaal 

moodboard dat elke uitgave uniek maakt.

 

 

i have created these rooms in which stories take place

and live.

Patrick (Alsen) Toby is a Belgian artist who lives and works in Brussels.

He is known for his modern chiaroscuro compositions that merge artistic traditions and technology. He handles the juxtaposition of colours, shapes and transparencies with a strange voluptuousness that he keeps intense and secret.

His spatial and architectural approach offers a truly unique aesthetic that invites us into a quasi-meditative experience.

Inspired by his many travels, whatever they may be, and his life as a scenographer, he creates his geometric and abstract works recalling his vibrant, confusing, sometimes happy... and often nocturnal moments.

Each composition is the result of an encounter, an experience, a place or a fact, but sometimes also of a pure inspiration, avowed or not, whose origin he does not know, which is not to his displeasure.

Against all odds, he continues to explore, paint and share.

the chiaroscuro's project - act 1

is the pure fruit of his imagination, his sensations and probably his fantasies. In a chiaroscuro atmosphere, an improbable meeting on Paul Deschanel Avenue...

A crescendo of feelings, situations and questioning occurs throughout his compositions.

The clash of impulses, the attachment, the fusion, the love, the caress, the escape, the error, the link, the shared risk, the delicate perversion, the tenderness and the heart always in the right place.

In 8 works he expresses an ideal of love with its upsets and joys. It's up to each of us to let our minds and our shivers wander.

pleasure rooms - act 2

Following this first geometric study born from the idea of an improbable encounter, intended to be "fusional" and exhibited in December 2022, Patrick Toby goes further by expressing through his new collection "Pleasure Rooms" the intense extensions of fusional love.

A sensory and sensual journey, from one room to another, from one experience to another, to dare, to deviate and to intoxicate each other.

Patrick summons us or sends us back to our own secrets of love, to our tangential pleasures, ... let us get drunk and imagine our bodies sweating in these mysterious rooms.

 

The image of the fusional couple is found on each artwork is symbolised by an assembly of gradations of rectangles in warm and deep tones from orange to red.

artworks

Limited editions of only six plus two artist's proofs.

The buyer can choose between different formats up to two metres

Each artwork can also be finished with three layers of epoxy varnish.

Each artwork is accompanied by a certificate of authenticity and a dedicated mood board which makes each issue unique.

Room 212.png
GEISHA.png

room 210

room 211

room 212

room 213

TWINS RIGHT_edited.jpg

hotel amour first floor

TWINS LEFT_edited.jpg

hotel amour penthouse

DONJON LEFT P.png

fusion with her

DONJON RIGHT P.png

fusion with him

POLE 2 P.png

room 404

POLE 01 P.png

room 405

onsen

the dungeon

the
quintessence
of love

seduction

desire

Yanaka
Shinjuku
Harajuku

 

moodboard

gallery

bottom of page